Privacy policy

Privacy statement


(English version below)
----------------

Privacyverklaring – www.wonderwoods.com

1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.wonderwoods.coml van Wonderwoods Development B.V. Wij, Wonderwoods Development B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.
Wonderwoods Development B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).
In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:
- versturen van nieuwsbrieven;
- versturen van vacaturealerts;
- aanmelding voor events;
- het bestellen van artikelen via onze website;
- in behandeling nemen van vragen en klachten;

Wij verwerken van al onze bezoekers:
- IP-adres;
- Cookies.
Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:
- voor- en achternaam;
- e-mailadres;
- adres;
- telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
- Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
- Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
- Recht op inzage;
- Recht op verbetering/aanvulling;
- Recht op verwijdering;
- Recht op het beperken van de verwerking;
- Recht op overdraagbaarheid;
- Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Wonderwoods Development B.V., te bereiken via news@wonderwoods.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
- Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
- Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
- Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
- Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Permanente cookies
Met een permanente cookie kunnen we u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daarom kan de website worden afgestemd op uw voorkeuren. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dat door middel van een cookie onthouden. Als gevolg hiervan hoeft u uw voorkeuren niet te herhalen, tijd te besparen en een aangenamer gebruik van onze website te maken. Via de instellingen van uw browser kunt u permanente cookies verwijderen.

Sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen we zien naar welke delen van de website u heeft gekeken tijdens uw bezoek. Daarom kunnen we onze service zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics” -service. We gebruiken deze dienst om rapporten bij te houden en te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken om onze website te verbeteren en optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hier wettelijk toe verplicht is, of alleen als derden de informatie namens Google verwerken. Dit valt buiten onze controle. De informatie die Google verzamelt, wordt zo anoniem mogelijk gemaakt.

Pixel-tags
Onze website kan "pixeltags" (kleine grafische bestanden, ook bekend als "trackingpixels" of "webbakens") of andere vormen van gegevensverzameling gebruiken om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische gegevens zijn het IP-adres, bezoektijden, user-agent-strings, browsertype, monitorgroottes, enz. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven wordt gebruikt. Eventueel kunnen pixeltags ook door externe dienstverleners worden geplaatst om via internet voor ons advertenties te verzorgen. Deze serviceproviders kunnen anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) over het bezoek aan onze website verzamelen.

Knoppen social media
Op de website zijn buttons gemaakt om pagina's of delen te kunnen promoten op social media kanalen, zoals; Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons zijn stukjes code van de social media zelf en gebruiken een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd, op deze manier hoeft u niet opnieuw in te loggen om iets te delen. Om te zien wat ze doen met de persoonsgegevens die ze met deze code verkrijgen, raden we u aan om de privacyverklaringen van de relevante socialemediakanalen te lezen (die regelmatig kunnen veranderen).

Nieuwsbrief
Voor nieuwsbrieven is het gebruik van trackingpixels mogelijk. Met een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens van de trackingpixel worden door ons gebruikt om onze website en onze nieuwsbrieven te optimaliseren.

9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 april 2020.

11. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met news@wonderwoods.com.

----------------

Privacy Statement – www.wonderwoods.com

1. Introduction
This Privacy Statement relates to the processing of personal data of visitors of the website www.wonderwoods.com of Wonderwoods Development B.V. We, Wonderwoods Development B.V. respect the privacy of the visitors of our website and handle your personal data carefully. In doing so we comply with the applicable laws and regulations in the field of the privacy.
Wonderwoods Development B.V .is a member of Royal VolkerWessels N.V. It is possible that your personal data are processed by VolkerWessels or one of its operating companies (hereinafter: VolkerWessels).
In this Privacy Statement we inform you about the way in which we process your personal data.

2. For what purposes are the data processed and which personal data are processed?
We may process personal data of the visitors of our website (hereinafter: visitors) for one or more of the following purposes:
- to send newsletters;
- to register for events;
- to order products via our website
- to respond to questions and complaints;
- to respond to service requests.

We process of all our visitors:
- IP-address;
- Cookies.

In addition you may opt for leaving personal data yourself, via our website, for one of the above-mentioned purposes.
We only process personal data that you leave yourself:
- first name and surname;
- e-mail address;
- company;
- address;
- postal code, city;
- telephone number.

3. How are the personal data collected?
The personal data of the visitors are obtained in the following ways:
- Through the use of the website and the cookies placed thereon;
- By the provision of personal data by the user himself/herself.

4. How are the personal data protected?
We take the protection of personal data of the visitors of our website seriously and have therefore implemented appropriate organizational and technical measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, undesirable disclosure, unlawful change or other unlawful processing.
Employees of ours who have access to your personal data are bound to a confidentiality clause and only have access to the personal data in so far as this is necessary for performing their duties and/or supporting the website.

5. What rights do the visitors have and how can they exercise them?
Pursuant to the General Data Protection Regulation, visitors have several rights with regard to their personal data to safeguard their privacy:
- Right of inspection;
- Right to improve/supplement;
- Right to delete;
- Right to limit the processing;
- Right to portability;
- Right to object to processing.
The request to exercise one or more of the above rights shall be made in writing to Wonderwoods Development B.V., to be contacted at news@wonderwoods.com To verify that the request originates from you, we ask you to send a copy of your proof of identity with your request. To protect your privacy, we ask you to blacken your pass photo and citizen service number (BSN) on this copy.
If we receive a request we will - depending on the nature of the request - first weigh up the interests involved and assess whether we can and may comply with the request. Based thereon we will send you an appropriate response.
If you do not receive a response to your request in a timely manner or if your request is denied, you may object to the Privacy Taskforce of VolkerWessels. You may also at all times object to the Data Protection Authority or institute court proceedings.

6. Provision of personal data to third parties We may share the personal data of visitors with:
- Clients, partners or customers of VolkerWessels;
- Companies within the VolkerWessels group;
- Service providers that are engaged to provide services on behalf of VolkerWessels;
- Third parties, including but not limited to supervisory agencies, the tax and customs administration or other agencies, in order to comply with statutory obligations.
We conclude processing agreements with third parties that process personal data on our behalf in order to ensure an adequate level of protection and confidentiality of the personal data of our visitors.

7. Retention period
We will keep the personal data of visitors no longer than is required for the purposes for which they have been obtained, unless we are under a statutory obligation to keep the data for a longer period.

8. Cookies
Our website makes use of cookies. Use data may be used at a later moment to improve the performance of the website. Use data used for this purpose will be anonymized.
The following types of cookies are used:
Permanent cookies
With a permanent cookie we can recognize you at a next visit to our website. Therefore the website can be aligned with your preferences. Also when you have given your permission to place cookies we can remember that by means of a cookie. As a result you don‘t have to repeat your preferences as well as save time and have a more pleasant use of our website. You can delete permanent cookies through the settings of your browser.

Session cookies
With the help of a session cookie we can see what parts of the website you have been looking at on this visit. Therefore we can adept our service as much as possible to the surfing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics
Through our website a cookie is placed of the American company Google, as part of the “Analytics”-service. We use this service to keep and receive reports about how visitors use the website to improve and optimize our website. Google can provide this information to third parties if Google has a statutory duty to do so, or only if third parties process the information on behalf of Google. This is outside our control. The information that Google collects, will be made as anonymous as possible.

Pixel tags
Our website can use "pixel tags" (small graphic files, also known as "tracking pixels" or "web beacons") or other means of data collection to guard the use of the website. These tools make it possible to collect technical and statistic data about the use of the website. Technical and statistic data are the IP-address, visiting times, user-agent strings, browser type, monitor sizes, etc. The use of these tools is based on a standard technology that is being used by most of the companies. Pixel tags may also possibly placed by external service providers to take care of advertisements for us through the internet. These service providers can collect anonymous information (other than the IP-address of your computer) about the visit to our website.

Buttons social media
At the website buttons have been admitted to be able to promote pages or parts on social media channels, such as; Facebook, Instagram and LinkedIn. These buttons are pieces of a code of the social media itself and use a cookie. This cookie remembers you being logged in, so you don‘t have to log in again when you want to share something. To see what they do with the personal data that they obtain with this code, we advise you to read the privacy statements of the relevant social media channels (that can change on a regular base).

Newsletter
For newsletters the use of tracking pixels is possible. With a tracking pixel can be seen if an email is opened.
The data from the tracking pixel are used by us to optimize our website and our newsletters.

9. Links to websites of third parties
Our website may contain references and/or hyperlinks to one or more websites of third parties. We are in no way liable for how these third parties comply with the privacy legislation. We recommend that you read the privacy statement on the websites of these third parties for information about the ways in which these third parties handle your personal data.

10. Changes
We reserve the right to change this privacy statement unilaterally. Changes will be published on our website; please read the text on our website regularly, so that you are aware of any changes. This privacy statement was updated on 24th of April 2020.

11. Contact/ questions
If you have any questions about this Privacy Statement, please contact news@wonderwoods.com.